Object structure

Title:

Naše more. 2015. Vol. 62, No. 3 Special Issue

Date:

2015

Resource Identifier:

czasopismo

Place:

Dubrovnik

Publisher:

University of Dubrovnik

Subject and Keywords:

analiza operacyjna - metody ; transport - metody matematyczne ; transport publiczny ; operational analysis methods ; public transport ; transport intermodalny ; intermodal transport ; CPM method (Critical Path Method) ; Critical Path Method ; metoda CPM ; terminale intermodalne ; intermodal terminals ; logistyka ; logistyka magazynowa ; logistics ; magazynowanie ; storage ; firmy transportowe ; transportation company ; transport - metody oceny ; ocena jakości ; quality evaluation ; transport kolejowy pasażerski ; passenger rail transport ; transport autobusowy ; bus transport ; systemy transportowe ; transport systems ; zarządzanie jakością ; systemy zarządzania jakością ; quality management systems ; logistyka - zarządzanie ; warehousing logistics ; optymalizacja kosztów ; centra logistyczne ; logistics centers ; magazyny ; warehouses ; łańcuchy dostaw - zarządzanie ; zarządzanie łańcuchami dostaw ; supply chain management ; transport zintegrowany ; ITS (Integrated Transport System) ; transport drogowy ; road transport ; bezpieczeństwo ruchu drogowego ; zarządzanie kryzysowe ; crisis management ; safety at the airport ; bezpieczeństwo portów lotniczych ; porty lotnicze - bezpieczeństwo ; transport - zarządzanie ; substancje niebezpieczne - transport ; lotnictwo - bezpieczeństwo ; aviation safety ; transport lotniczy ; air transport ; towary niebezpieczne ; dangerous goods transport ; dangerous goods ; transport kolejowy ; rail transport ; RID (Réglement concernant le transport internationalferroviaire marchandises dangereuses) ; systemy produkcji - efektywność ; modele symulacyjne ; simulation models ; jakość produkcji ; quality production ; sygnały radarowe - zakłócenia ; radar signals ; systemy nawigacyjne ; navigation systems ; czujniki inercyjne ; nawigacja inercyjna ; INS (Intertial Navigation System) ; Intertial Navigation System ; loty - planowanie ; transport lotniczy - warunki meteorologiczne ; AMDAR (Aircraft Meteorological Data Relay) ; porty lotnicze - logistyka ; szkło ; przemysł lotniczy ; aviation industry

Source:

application/pdf

Language:

eng ; scr

Rights Management:

Akademia Morska w Szczecinie